Skúšobne a laboratóriá

Modul Vstupná kontrola, Modul Uvoľnenie výrobnej linky (Uvoľnenie 1.kusu), modul Výstupná kontrola, modul Skúšobne a laboratóriá

Tieto moduly sú určené na monitorovanie a prebierky vstupného materiálu, polotovarov a finálnych výrobkov. Na uvoľňovanie dávok môžete využiť AQL prebierky na kontrolu dávok v sérii s prechodovými pravidlami a LQ prebierky izolovaných dávok bez prechodových pravidiel.

V rámci týchto modulov sú zahrnuté nasledujúce funkcie:

Tvorba kontrolných inštrukcií

Slúži na definíciu kontrolných inštrukcií pre prebierku materiálu, polotovarov a hotových výrobkov. V rámci kontrolných inštrukcií definujete požadovaný rozmer vrátane tolerancií, veľkosť výberu, častosť skúšok, medze zásahu, predpísaný merač a ďalšie.

Plánovanie kontroly dodávok (dávok)

V prípade definovania periodických skúšok systém automaticky kontroluje platnosť vykonaných meraní a vykonáva predpis skúšok, ktoré je nutné merať pre daný výrobok v danom čase. Na kontrolu dávok v sérii (AQL prebierky) môžete využiť funkciu stanovenia veľkosti výberu na veľkosti kontrolovanej dávky a pravidiel pre normálnu, zmiernenú alebo sprísnenú kontrolu.

Záznam a vyhodnotenie meraní

Pri zaznamenaní merania je hodnota ihneď vyhodnotená voči tolerančným medziam. Na základe výsledku merania máte možnosť tlače protokolu pre uvoľnenie/neuvoľnenie výroby alebo skúšobného protokolu.

Analýza zaznamenaných údajov

Pre detailnú analýzu meraných parametrov sú k dispozícii štatistické nástroje umožňujúce analyzovať zaznamenané údaje pre určité obdobie, výrobok, skupinu výrobkov alebo iné súbory údajov podľa vašej definície. Požadované hodnoty je možné zobraziť pomocou X−karty.

Analýza nezhodných dodávok

Na analýzu parametrov najviac podieľajúcich sa na nezhodných dávkach je k dispozícii Paretova analýza.

Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny   Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt