SPC systémy a stanice

SPC systémy a stanice - Štatistická regulácia výroby

Softvér SPC slúži na zaistenie štatistickej regulácie výrobného procesu a monitorovanie kvalitatívnych parametrov výrobkov. Vstup dát je možné vykonávať prostredníctvom klávesnice, priamym čítaním dát z meračov pripojených k SPC stanici alebo automatickým zberom dát prostredníctvom meracích zariadení a snímačov.

Modul SPC pre merateľné parametre podporuje viac typov rozdelenia Normal, Weibull, Rayleigh, Beta, exponenciály, Fisher F, Gamma, Chi-squared, LogNormal a Student-T. Je tiež k dispozícii Box-Coxova transformácia.

Pre štatistickú reguláciu procesov sú k dispozícii regulačné karty X−Rs (karta individuálnych hodnôt), X−Rst (karta individuálnych hodnôt - cieľová), X−R, X−s, Me−R (mediánová karta) a pre atributívne znaky regulačné karty c, u, p, np. Pri vykonávaní vlastného merania program zaisťuje okamžité vykreslenie sledovaných charakteristík do regulačnej karty, prepočítanie regulačných medzí a ukazovateľov Cp, Cpk, Pp, Ppk vrátane intervalov spoľahlivosti.

Pre detailnejšiu analýzu sledovaných procesov sú k dispozícii tabuľka dôležitých ukazovateľov procesu, tabuľka nameraných hodnôt, Q-Q Plot, histogram vrátane vykreslenia krivky hustoty pravdepodobnosti (Gaussovej krivky, ...), testy zhody so stanoveným typom rozdelení, test odľahlosti nameraných hodnôt, grafické vyhodnotenie trendu procesu a ďalšie nástroje umožňujúce výber dát pre analýzu.

Pre monitorovanie atributívnych znakov alebo zmätkovitosti procesu sú k dispozícii nástroje na zber a vyhodnotenie atributívnych parametrov (zberných kariet chýb). Bližšie popísané v module Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb.

Súhrn hlavných prvkov modulu SPC:

Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu 
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu  Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu  Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu

 
 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt