Systémové a procesné audity

Audit systému riadenia kvality

Softvér pre Audit manažmentu akosti je určený na riadenie interných aj externých systémových alebo procesných auditov systému akosti.

Hlavné funkcie tohto modulu sú:

Definícia auditných jednotiek

Modul auditing je prispôsobený na riadenie auditov pre viac auditných jednotiek (napr. rôzne výrobné závody, dodávateľov, výrobné divízie atď.), u ktorých je nutné rozlišovať rozdielne požiadavky na riadenie akosti a tým taktiež zaistiť hodnotenie systému riadenia akosti v rámci jednotlivých jednotiek (účtov). Táto možnosť je veľmi užitočná, ak vykonávate audity vo viacerých výrobných divíziách, vo viacerých výrobných závodoch alebo vykonávate externé audity ako službu a každý váš klient má rozdielne požiadavky na systém riadenia akosti.

Definícia číselníkov

Tu definujete dôležité informácie, ktoré sa využívajú v ostatných častiach modulu. Ide o definovanie tímu audítorov a udržovanie záznamov o ich kvalifikácii a školeniach, ďalej definície útvarov, procesov a ich väzby na požiadavky týkajúce sa systému riadenia akosti.

Katalógy otázok

Na definovanie požiadaviek na SRA slúži hlavný katalóg otázok. Pre jednotlivé auditné jednotky (účty), na ktoré sú kladené odlišné požiadavky, je možné vytvoriť taktiež katalógy otázok práve pre danú auditnú jednotku. Hlavný katalóg otázok aj katalógy pre jednotlivé auditné jednotky je možné pripraviť v dvojjazyčnej forme.

Tvorba plánu interných auditov

Na zaistenie plánovania auditov tu nájdete prostriedky na tvorbu ročného plánu auditov. Na základe údajov definovaných v číselníkoch je možné využiť funkciu automatického generovania ročného plánu a automatické priradenie prvkov noriem alebo útvarov pre auditovanú oblasť.

Príprava na audit

V tejto časti nájdete prostriedky na tvorbu programu auditu, prostriedky na generovanie a prípravu auditných otázok. Otázky je možné tlačiť vo forme pre audítora alebo pre auditovaného.
Pre vykonávanie externých auditov máte možnosť vytvorenia lokálnej inštalácie na notebook a potom vykonávať vyhodnotenie auditu priamo u dodávateľa.

Vyhodnotenie auditu

V tejto časti sú nástroje na vyhodnotenie vykonaných auditov. Zaznamenanie zistených odchýlok. Bodové vyhodnotenie otázok a vyhodnotenie úspešnosti auditu podľa prvkov noriem. Tu sa taktiež zaznamenávajú definované nápravné opatrenia. Pre vytvorenie celkovej správy z auditu je pripravených viacero tlačových zostáv ako súhrnná správa z auditu, zistené nezhody, definované nápravné opatrenia, vyhodnotené otázky auditu.

Kontrola plnenia nápravných opatrení

Pre zaistenie riadneho zlepšovania systému riadenia akosti je nutné vykonávať kontrolu plnenia nápravných opatrení. Na to slúži funkcia „Kontrola opatrení“, ktorá vám umožní výpis splatných opatrení k danému termínu a zaznamenanie stavu plnenia nápravných opatrení. Výber opatrení na kontrolu je možné vykonávať podľa vami zadaných výberových podmienok ako napríklad dátum splatnosti, útvar, zodpovedný, číslo otázky atď.

Ročné súhrnné vyhodnotenie

Jednou z požiadaviek noriem je vykonávanie preskúmania systému riadenia akosti. Jedným zo vstupov pre toto preskúmanie musí byť správa z vykonaných interných auditov. Pre tento účel tu nájdete funkcie na súhrnné vyhodnotenie auditov a výpis zistených nezhôd podľa jednotlivých prvkov.

    

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt