Úlohy, Nezhody, Projekty, APQP

Správa úloh, Riadenie projektov, Nápravné opatrenia, Kontinuálne zlepšovanie, APQP a PPAP

V rámci riadenia firmy a systému riadenia akosti sa generuje hŕba úloh, akcií pre zlepšovanie, a nápravných opatrení pre riešenie vzniknutých problémov. Ďalej sú definované ciele akosti a riadiace ukazovatele procesov pre sledovanie účinnosti a efektívnosti systému riadenia akosti a účinnosti riadenia jednotlivých procesov. Teraz je potrebné nastaviť mechanizmus pre udržanie si poriadku a prehľadu o stave plnenia všetkých definovaných úloh, akcií, nápravných opatrení, projektov atď. Na to slúži Modul „Úlohy, Riešenie nezhôd, Riadenie projektov, Kontinuálne zlepšovanie, Ciele akosti a ukazovatele procesov“. Pomocou tohto modulu si udržíte dokonalý prehľad o stave plnenia jednotlivých akcií, zodpovedných pracovníkoch a termínoch plnenia k jednotlivým akciám a tým aj kontrolu nad rozvojom a neustálym zlepšovaním vašej firmy.

Hlavné časti modulu:

Správa úloh

Je určená na záznam a sledovanie plnenia všeobecných úloh definovaných na poradách alebo úloh vyplývajúcich z rôznych aktivít pri riadení firmy. Jednotlivé úlohy a pracovníkov je možné zaraďovať do skupín a tým riadiť prístupové práva k jednotlivým úlohám. To znamená, že je možné riadiť ako vlastné úlohy, ku ktorým nemá nikto iný prístup než vlastník týchto úloh, tak aj úlohy jednotlivých útvarov alebo riešiacich tímov. Výpis splatných úloh k požadovanému dátumu je samozrejmosťou.

Riešenie nezhôd

Slúži na riadenie riešení nezhôd vyplývajúcich napr. z reklamácií, externých auditov atď. Pre každý riešený problém je možné určiť, či bude riešený spôsobom bežných úloh alebo metodikou 8D s možnosťou tlače 8D reportov.

Riadenie projektov, APQP a PPAP

Pre riadenie projektov, projektov vývoja nových výrobkov APQP a prípravy dokumentácie pre schvaľovanie prvých vzoriek PPAP sú k dispozícii funkcie na riadenie projektov, procesov APQP a PPAP s možnosťou generovania GANTTOVHO diagramu (grafického znázornenie časového priebehu projektu).

Kontinuálne zlepšovanie

Ide o riadenie najmä dlhodobých akcií, ktorých cieľom je zlepšenie súčasného stavu alebo vyriešenie dlhodobých problémov.

Ciele akosti a riadiace ukazovatele procesov

Tu máte možnosť definovania firemných cieľov akosti a ich rozpad na jednotlivé útvary alebo pracovníkov. Pre každý cieľ môžete zaznamenávať priebeh ich plnenia vrátane definovania dodatočných úloh pre zaistenie dosiahnutia požadovaných cieľov. Pre každý proces máte možnosť definovať ľubovoľné množstvo riadiacich ukazovateľov s možnosťou grafického sledovania ich priebehu.

Definícia číselníkov

Pre uľahčenie vytvárania údajov v ďalších častiach programu nadefinujete číselníky ako napr. Osoby, kontrolné miesta, Funkcie, procesy a ďalšie.

 
 
 

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt