Riadenie nezhodných výrobkov

Tento softvér je určený na riadenie nezhodných výrobkov a polotovarov pozastavených v priebehu výroby. Používaním tohto programu získate dokonalý prehľad a kontrolu nad pozastavenými nezhodnými výrobkami uskladnenými vo vyhradených priestoroch. Pre pozastavené výrobky sú k dispozícii nástroje na definovanie náhradných postupov na ich opravu alebo náhradné použitie. Je umožnené sledovanie priebehu opravy, ak je to používateľom požadované. Na zistenie najčastejšie vyskytujúcich sa problémov sú k dispozícii funkcie na grafické vyhodnotenie Paretových analýz z pohľadu výrobkov, skupín výrobkov a chýb, ktoré sa najviac podieľajú na množstve pozastavených výrobkov. Pre zisťovanie trendov v množstve pozastavených výrobkov je možné grafické zobrazenie časových priebehov analyzovaných ukazovateľov.

Hlavné časti modulu:

Definícia číselníkov

Pre uľahčenie vytvárania údajov v ďalších častiach programu nadefinujete číselníky ako napr. Osoby, sklady, výrobky, katalóg chýb a ďalšie.

Sklady nezhodných výrobkov, príjem a výdaj zo skladu

Zistené nezhodné výrobky sú pozastavené a umiestnené do špec. priestorov (skladov) určených pre nezhodné výrobky. Pozastavené výrobky sú evidované na jednotlivých skladoch. Prostredníctvom tejto časti programu získavate prehľad o pozastavených výrobkoch na skladoch NV (nezhodných výrobkov). Ďalej o stave spracovania náhradných postupov a pripravenosti výrobkov na opravu

Definície náhradných postupov

V tejto časti programu sú k dispozícii nástroje na tvorbu a tlač náhradných postupov a ich zmien.

Sledovanie priebehu plnenia náhradných postupov

Ak je to používateľom požadované, máte možnosť zaznamenávať a sledovať priebeh plnenia náhradných postupov a tým získať dokonalý prehľad o priebehu opráv nezhodných výrobkov.

Analýzy pozastavených výrobkov

Tu sú k dispozícii funkcie pre Paretove analýzy pozastavených výrobkov podľa typov výronov, skupín výrobkov a chýb. Pre sledovanie trendov je možnosť časových priebehov analyzovaných ukazovateľov.

Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   
Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt